επανατείνω

ἐπανατείνω (AM) (Α και ποιητ. τ. έπαντείνω) [τείνω]
μσν.
μέσ. ανταποδίδω κάτι («ἀντ' εὐεργεσίας σοι τὰ ἀνήκεστα τόλμηρῶς ἐπανετείνετο», Μηναία)
αρχ.
1. τεντώνω προς τα πάνω, σηκώνω ψηλά («ἐπανατείνας τὸν τράχηλον, παῑε, ἔφη», Ξεν.)
2. μτφ. παρέχω («ἐπανέτεινε δὲ καὶ μείζονας ἐλπίδας τοῑς ἀξίοις ἐπαίνου», Ξεν.)
3. προβάλλω
4. υψώνω κάτι, σηκώνω εναντίον κάποιου («τολμήσει γὰρ ὁ Κυνίσκος ἐπανατείνασθαί μοι τὸ βάκτρον;», Λουκιαν.)
5. μτφ. επισείω, προβάλλω ως απειλή («πολέμων ἀπειλάς... ἐπαναταθείσας», Δίον. Αλ.)
6. (με απρμφ.) απειλώ να κάνω κάτι («καταρώμενοι λαβεῑν αὐτὴν ἐκείνην πεῑραν τούτων, ἅ κατὰ τῶν πέλας ἐπανετείνετο πράξειν», Πολ.)
7. μέσ. μτφ. δίνω μεγάλες υποσχέσεις («ἐπανατεινάμενος λόγους τινὰς θαυμαστοὺς ώς ἐρῶν», Δίον. Αλ.)
8. μέσ. επαναστατώ, εξεγείρομαι εναντίον κάποιου.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπανατείνω — stretch out and hold up aor subj act 1st sg ἐπανατείνω stretch out and hold up pres subj act 1st sg ἐπανατείνω stretch out and hold up pres ind act 1st sg ἐπανατείνω stretch out and hold up aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανατείνῃ — ἐπανατείνω stretch out and hold up aor subj mid 2nd sg ἐπανατείνω stretch out and hold up aor subj act 3rd sg ἐπανατείνω stretch out and hold up pres subj mp 2nd sg ἐπανατείνω stretch out and hold up pres ind mp 2nd sg ἐπανατείνω stretch out and… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανατείνει — ἐπανατείνω stretch out and hold up aor subj act 3rd sg (epic) ἐπανατείνω stretch out and hold up pres ind mp 2nd sg ἐπανατείνω stretch out and hold up pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανατείνεσθε — ἐπανατείνω stretch out and hold up pres imperat mp 2nd pl ἐπανατείνω stretch out and hold up pres ind mp 2nd pl ἐπανατείνω stretch out and hold up imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανατείνουσι — ἐπανατείνω stretch out and hold up aor subj act 3rd pl (epic) ἐπανατείνω stretch out and hold up pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπανατείνω stretch out and hold up pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανατείνουσιν — ἐπανατείνω stretch out and hold up aor subj act 3rd pl (epic) ἐπανατείνω stretch out and hold up pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπανατείνω stretch out and hold up pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανατειναμένων — ἐπανατείνω stretch out and hold up aor part mid fem gen pl ἐπανατείνω stretch out and hold up aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανατεινομένων — ἐπανατείνω stretch out and hold up pres part mp fem gen pl ἐπανατείνω stretch out and hold up pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανατεινάμενον — ἐπανατείνω stretch out and hold up aor part mid masc acc sg ἐπανατείνω stretch out and hold up aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανατεινόμενον — ἐπανατείνω stretch out and hold up pres part mp masc acc sg ἐπανατείνω stretch out and hold up pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.